Služby

Osadenie domu na pozemok (situácia) a prípojky inžinierskych sietí

K tomu aby ste mohli dostať stavebné povolenie, musíte priniesť na stavebný úrad okrem katalógovej projektovej dokumentácie Vášho domu aj projekty prípojok a samotné osadenie (situáciu). Projektanti katalógových projektov rodinných domov nepoznajú váš pozemok a ani podmienky pre napojenie sa na inžinierske siete a preto ich katalógový projekt neobsahuje. My samozrejme takúto možnosť poskytujeme a plnohodnotne dopĺňame projekt zakúpený z katalógu.

Pre vypracovanie projektu osadenia rodinného domu na pozemok je potrebné predložiť nasledovné podklady:

  • výpis z katastrálnej mapy
  • geodetické zameranie, polohopis a výškopis v digitálnej forme (.dwg,.dxf,), určené na právne účely. Súčasťou tohto geometrického plánu sú inžinierske siete: verejný vodovod, verejný plynovod, verejná kanalizácia (ak sa nachádza v danej lokalite), elektrické siete, ak sú v predstihu zrealizované prípojky k danému pozemku, geometrický plán obsahuje aj tie,
  • miestne regulatívy alebo iný typ dokumentácie (ak bol spracovaný k pozemku)
  • napojenie domu na inžinierske siete
  • pozor na ochranné pásma (ciest, železníc, vysokého napätia, lesa, vodného toku, regulačných staníc plynu, vodných zdrojov, transformačných staníc).

Vo vlastnom záujme je vhodné si vopred overiť možnosť napojenia sa na inžinierske siete. Môže sa totiž stať, že existujúce siete už budú kapacitne naplnené a Váš dom sa už nebude môcť napojiť z blízkeho zdroja, či sa už jedná  vodovod alebo elektrické vedenie nízkeho napätia. Preto je vhodné zájsť do príslušnej správcovskej organizácie (vodárne, energetické závody, SPP a pod) a overiť si vaše konkrétne možnosti.

Ak si neviete poradiť, neváhajte, a kľudne zavolajte.